Możliwości programu:

 • Obliczanie estymacji kosztów płacowych w placówkach
 • Tworzenie zamkniętych słowników zajęć edukacyjnych - udostępnianych w systemie wszystkim podległym placówkom
 • Wdrożenie metody obliczania płac, realizującej treść obowiązującej uchwały
 • Definiowanie parametrów kontroli - arkusza oraz parametrów kosztowych
 • Kontrola poprawności publikowanych przez dyrektorów danych - arkusze z niezgodnością danych nie mogą zostać przekazane do modułu zbiorczego
 • Tworzenie zestawień i wykresów - dla wybranych jednostek lub grup jednostek (np. tylko dla szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli)
 • Analiza porównawcza - poszczególnych lat według wskazanych parametrów i placówek
 • Komunikacja z jednostkami podległymi – możliwość przesyłania komunikatów do pojedynczych jednostek lub grup jednostek
 • Możliwość rezygnacji z tradycyjnego arkusza papierowego na rzecz elektronicznego odpowiednika


Nowe funkcje programu:

 • Raportowanie informacji odnośnie dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, z uwzględnieniem jej stopnia
 • Raportowanie danych dotyczących uczniów szkół zawodowych, z klasyfikacją poszczególnych profesji

Opis systemu

Progman Zbiorczy iArkusz to kompleksowy system organizacyjny, dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego. Nadrzędny celem programu jest zbieranie danych z podległych placówek oświatowych, korzystających z systemu Progman iArkusz >

Jest to internetowe narzędzie pozwalające na sprawne i bezbłędne przygotowanie oraz zatwierdzenie projektu arkusza organizacyjnego. Pozwala organom prowadzącym na w pełni zorganizowane gromadzenie danych dotyczących organizacji oraz kosztów placówek oświatowych w centralnej bazie danych. Umożliwia szczegółowe przeglądanie pojedynczego arkusza każdej placówki wraz z dostępem do zbiorczych podsumowań statystycznych. Jednym z walorów programu jest jego wielostanowiskowość, co oznacza, że z systemu może korzystać dowolna (określona przez organ) liczba użytkowników. Ponadto, administrator systemu samodzielnie decyduje o poziomie dostępu dla poszczególnych grup pracowników. Progman Zbiorczy iArkusz zapewnia również anonimizację danych osobowych, która jest zgodna według wymogów GIODO.

Progman Zbiorczy iArkusz jest zgodny z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) – w zakresie zmian w systemie edukacji, tj. między innymi: możliwość uzupełnienia limitów uczniów w oddziałach, jak i w grupach z uwzględnieniem nowych poziomów nauczania w poszczególnych szkołach (Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

Główne zmiany w systemie oświaty

Dnia 11 stycznia 2017 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszono i opublikowano nowe ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe 1).

To niesie za sobą konsekwencje między innymi w postaci konieczności opracowania nowych ramowych planów nauczania, wydłużenia cyklu nauki (8-letnia szkoła podstawowa), przygotowania bilansu zasobów materialnych (majątku) według stanu aktualnego i przyszłego (nowe potrzeby związane ze zmianami, w tym wygaszanie gimnazjów. Progman Majątek Web - czytaj więcej>>).


Wdrożenie systemu do sporządzania arkusza organizacyjnego w JST, tj. Progman iArkusz (dla jednostek podległych) i
i modułu zbiorczego dla organu prowadzącego (Progman Zbiorczy iArkusz >>) zapewnia organom prowadzącym sprawną współpracę z dyrektorami w procesie tworzenia i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych w świetle zmian w systemie edukacji.

Kompleksowy system linii Progman do przygotowania arkusza organizacyjnego jest zgodny z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), tj.:

 • zawiera nową nomenklaturę typów szkół (Progman iArkusz); 2)
 • umożliwia uzupełnianie limitów uczniów w oddziałach, jak i w grupach z uwzględnieniem nowych poziomów nauczania w poszczególnych szkołach (Progman Zbiorczy iArkusz); 3)
 • uwzględnia nowe pozycje biblioteki ramowych planów nauczania (Progman iArkusz), które zostaną także włączone do kontroli zgodności danych w arkuszu.
 • umożliwia łączenie arkuszy szkół w zespoły oraz wydzielanie jednostek z zespołów (Progman iArkusz).

 

Jednostki podległe - Progman iArkusz >>


1) Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).
2) Nowa struktura szkolnictwa: 8-letnie szkoły podstawowe i 4-letnie licea, 5-letnie technika, 3-letnie branżowe szkoły I stopnia, 3-letnie szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, 2-letnie branżowe szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej
3) Zmiana wprowadzona w Progman Zbiorczy iArkusz dla organu prowadzącego.

Korzyści dla Użytkowników:

 • Oszczędność czasu i nakładu pracy – automatyzacja czynności takich jak: kontrola zgodności przesyłanych danych w pojedynczych arkuszach organizacyjnych, czy porównanie arkuszy organizacyjnych z aneksami
 • Eliminacja pomyłek i błędów – poprawność danych weryfikowana przez odpowiednie algorytmy, niezależne od tzw. czynnika ludzkiego
 • Usprawnienie komunikacji między organem prowadzącym a placówką oświatową