Porównaj i zamów system Progman Finanse w wersji Premium+

 Progman
Finanse
Progman
Finanse Premium
Progman
Finanse Premium+
Prowadzenie tradycyjnej ewidencji księgowej wydatków oraz dochodów budżetowych tak tak tak
Ewidencja zmian planu z podziałem na biura (oddziały, departamenty, wydziały) tak tak tak
Sporządzanie sprawozdań budżetowych tak tak tak
Sporządzanie sprawozdań finansowych tak tak tak
Rozliczanie kontrahentów tak tak tak
Generowanie przelewów tak tak tak
Import raportów kasowych tak tak tak
Import dokumentów zakupu tak tak tak
Import dokumentów sprzedaży tak tak tak
Import not odsetkowych   tak tak
Eksport przelewów bankowych tak tak tak
Import wyciągów bankowych   tak tak
Obsługa wniosków zaangażowania   tak tak
Obsługa budżetu zadaniowego w układzie funkcja – zadanie – podzadanie – działanie   tak tak
Realizacja obowiązku sprawozdawczego dla budżetu zadaniowego   tak tak
Ewidencja zawieranych umów     tak
Weryfikacja kwoty dokumentu względem planu, wniosku o zaangażowanie i umowy     tak
Możliwość prowadzenia ewidencji zmian planu oraz księgowanie w podziale na biura/departamenty/wydziały     tak
Raport z wykonania wniosków o zaangażowanie i zawartych umów     tak
Dołączanie skanów do wniosków, umów i dokumentów     tak
Pobieranie danych kontrahentów z systemu LEX Informator Prawno Gospodarczy     tak
Obsługa walut obcych     tak

 

Porównaj i zamów Progman Kasa w wersji Premium+

 Progman
Kasa
Progman
Kasa Premium
Progman
Kasa Premium+
Drukowanie KP, KW, BDW tak tak tak
Sporządzanie raportu kasowego tak tak tak
Sprawdzenie bilansowania kasy tak tak tak
Rozliczanie dokumentów zakupu we współpracy z systemem Progman Rozrachunki tak tak tak
Rozliczanie dokumentów sprzedaży we współpracy z systemem Progman Rozrachunki tak tak tak
Rozliczanie not odsetkowych we współpracy z systemem Progman Rozrachunki   tak tak
Automatyczne tworzenie not odsetkowych przy wpłacie gotówkowej   tak tak
Pobieranie danych kontrahentów z systemu LEX Informator Prawno Gospodarczy     tak

 

Porównaj i zamów Progman Rozrachunki w wersji Premium+

 Progman
Zamówienia publiczne
Progman
Rozrachunki
Progman
Rozrachunki Premium
Progman
Rozrachunki Premium+
Ewidencja dokumentów zakupu tak tak tak tak
Wystawianie dokumentów sprzedaży   tak tak tak
Współpraca z drukarką fiskalną   tak tak tak
Prowadzenie rejestrów VAT tak tak tak tak
Sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-27 tak tak tak tak
Współpraca z systemem Progman Finanse w zakresie dokumentów zakupu tak tak tak tak
Współpraca z systemem Progman Finanse w zakresie dokumentów sprzedaży   tak tak tak
Współpraca z systemem Progman Kasa   tak tak tak
Rozliczanie kontrahentów   tak tak tak
Windykacja dłużników   tak tak tak
Współpraca z systemem Progman Finanse w zakresie not odsetkowych     tak tak
Automatyczne tworzenie not odsetkowych przy wpłacie kasowej     tak tak
Drukowanie odcinka przelewu/wpłaty gotówkowej na dokumentach sprzedaży     tak tak
Pobieranie danych kontrahentów z systemu LEX Informator Prawno Gospodarczy       tak
Obsługa walut obcych       tak