Pakiet Centralizacja VAT

 

Unikalne połączenie oprogramowania i usługi doradczej, realizowanej przez doświadczonych ekspertów z zakresu prawa podatkowego i finansów samorządu terytorialnego, współpracujących z Wolters Kluwer SA.

Pakiet Centralizacja VAT zapewnia kompleksowe wsparcie w przygotowaniu i wdrożeniu procesów konsolidujących sprawozdawczość VAT w JST.

 

 

Konsolidacja rozliczeń VAT w JST - co możemy dla Państwa zrobić?

 

Pakiet-Centralizacja-VAT

 

Usługa doradcza

Pierwszym elementem oferty Pakietu Centralizacja VAT jest usługa doradcza, świadczona w formie indywidualnych konsultacji eksperckich. Usługa doradcza jest realizowana przez doświadczonych ekspertów z zakresu prawa podatkowego i finansów samorządu terytorialnego, współpracujących  z Wolters Kluwer SA.

W ramach usługi są realizowane poniższe czynności:

 

Analiza (audyt) działalności Urzędu  i podległych jednostek budżetowych

Nasze prace rozpoczniemy od analizy dochodów osiąganych przez Urząd  i podległe jednostki organizacyjne w celu ustalenia, które z tych czynności pozostają poza zakresem regulacji podatku VAT, a które z nich stanowią tzw. czynności podlegające opodatkowaniu (opodatkowane VAT lub zwolnione). Analiza wykonana zostanie na podstawie informacji przekazanych w kwestionariuszach, o których wypełnienie będziemy prosili oraz na podstawie dokumentów, o których przesłanie również będziemy prosić. Po otrzymaniu kwestionariuszy i dokumentów, będziemy kontaktować się z Państwem w celu potwierdzenia kompletności i prawidłowości przekazanych danych.

Przygotowanie instrukcji podatkowych

Na podstawie przekazanych informacji, przygotujemy dla Państwa tzw. Instrukcje podatkowe. Instrukcje będą miały charakter praktycznych wytycznych co do sposobu opodatkowania poszczególnych czynności wykonywanych przez Urząd i pozostałe jednostki budżetowe, w szczególności będą pozwalały na ustalenie dla tych czynności:

    • obowiązku podatkowego w podatku VAT,
    • stawki VAT (ew. możliwości zastosowania zwolnienia z VAT lub NP.),
    • podstawy opodatkowania oraz
    • sposobu udokumentowania (faktura, paragon, nota, inny dokument.

Przygotujemy odrębne instrukcje dla każdego typu jednostki. Instrukcje zawierać będzie również informacje na temat zasad odliczania podatku VAT naliczonego od zakupów związanych z poszczególnymi rodzajami czynności.Opracowanie "procedury obiegu dokumentów i informacji"

W ramach projektu możemy przygotować również projekt "procedury obiegu dokumentów i informacji" związanych z przygotowaniem skonsolidowanej deklaracji VAT pomiędzy Urzędem i podległymi jednostkami budżetowymi. Celem procedury jest:

 • ustalenie zasad sporządzania i przekazywania rejestrów cząstkowych, deklaracji cząstkowych i danych do przygotowania jednolitego pliku kontrolnego,
 • zapewnienie terminowości i prawidłowości merytorycznej składanej zbiorczej deklaracji VAT, a także
 • właściwe przypisanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności karnej skarbowej) poszczególnych osób/wydziałów.


Kalkulacja prewspółczynnika i proporcji sprzedaży

Nasze prace obejmować mogą również pomoc przy kalkulacji prewspółczynnika i proporcji sprzedaży dla Urzędu oraz podległych jednostek budżetowych w trakcie roku 2017. W ramach przedmiotowych prac:

 • dokonamy obliczenia współczynnika i prewspółczynnika dla Urzędu i dla podległych jednostek organizacyjnych, do stosowania w trakcie roku 2017,
 • przygotujemy w formie opinii prawno-podatkowej argumentację merytoryczną dla uzasadnienia przyjętej metodologii kalkulacji współczynnika i prewspółczynnika w świetle przesłanek ustawowych,
 • przekażemy Państwu metodologię obliczania współczynnika i prewspółczynnika na potrzeby późniejszych korekt rocznych oraz przyszłych rozliczeń.


Szkolenie pracowników

W ramach procesu proponujemy Państwu warsztaty szkoleniowe dla przedstawicieli Urzędu i podległych jednostek organizacyjnych. Celem warsztatów będzie zapoznanie uczestników z Instrukcjami i Procedurami podatkowymi oraz wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości w tym zakresie. Warsztaty prowadzimy w formie praktycznych szkoleń omawiając konkretne przykłady:

 • czynności realizowane przez Urząd i podległe jednostki budżetowe oraz zasady kwalifikowania tych czynności jako niepodlegających opodatkowaniu, opodatkowanych i zwolnionych z VAT,
 • zasady dokumentowania określonych czynności (faktura, paragon, nota),
 • zasady prowadzenia przez jednostki dokumentacji tzw. cząstkowej (cząstkowe rejestry VAT, cząstkowe deklaracje),
 • zasady odliczania podatku VAT naliczonego.


Opieka powdrożeniowa

W ramach oferty proponujemy Państwu również 8 godzin dyżuru doradcy podatkowego. Dyżur może zostać wykorzystany w roku 2016 lub w roku 2017, w okresie przygotowywania przez Urząd pierwszej skonsolidowanej deklaracji VAT. Dyżur może zostać wykorzystany bądź to w formie konsultacji telefonicznych, bądź też w formie 1-dniowego spotkania w siedzibie Urzędu w celu audytu wybranej deklaracji przed lub po jej złożeniu do urzędu skarbowego.

Doradztwo w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego

Zwięzłe memorandum przedstawia kroki, jakie należy podjąć w celu wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, ze szczególnym wskazaniem terminów ustawowych ciążących na JST (w oparciu o przepisy prawa podatkowego oraz interpretacje urzędowe).

 

Nasz ekspert - Agnieszka Bieńkowska

Doradca podatkowy, partner w kancelarii doradztwa podatkowego. Posiada 20-letnie doświadczenie w doradztwie z zakresu podatku VAT. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz sektora publicznego. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów obejmujących centralizację rozliczeń VAT oraz opracowywanie i wdrażanie procedur podatkowych w jednostkach samorządu terytorialnego. Reprezentuje samorządy w sporach z organami podatkowymi, doradza przy przekształceniach oraz planowaniu i realizacji inwestycji, wspomaga samorządy w bieżących rozliczeniach podatków, w tym w kwestiach związanych z rozliczeniami podatku VAT w projektach unijnych. Autorka licznych publikacji z dziedziny prawa podatkowego, prelegentka na konferencjach, seminariach i szkoleniach z zakresu podatku VAT, w tym szkoleniach i konferencjach dotyczących zagadnień podatkowych w jednostkach samorządu terytorialnego. Wykładowca na szkoleniach z zakresu podatku VAT i kwalifikowalności VAT w projektach unijnych organizowanych przez Związek Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Stowarzyszenie Wspierania Samorządności oraz inne związki samorządowe.

 

Oprogramowanie

Drugim elementem oferty Pakietu Centralizacja VAT jest system Progman Zbiorczy VAT, który zapewnia szereg korzyści, takich jak:

 

 • Łatwa i szybka konsolidacja rozliczeń podatku VAT w JST


Progman Zbiorczy VAT umożliwia przygotowanie centralnego rejestru sprzedaży i zakupu oraz zbiorczej deklaracji VAT-7 dla JST, na podstawie rejestrów częściowych sporządzonych przez jednostki oświatowe i pozaoświatowe.

Zapewnia również przygotowanie innych częściowych i skonsolidowanych deklaracji oraz ich korekt wymaganych w zakresie podatku VAT (np. VAT-UE, VAT-27, VAT-ZD ).


 • Standaryzacja i ujednolicenie systemu sprawozdawczości VAT

Wdrożenie systemu Progman Zbiorczy VAT zapewnia scentralizowany sposób rozliczeń podatku VAT w JST, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, m.in. w zakresie pre-współczynnika i struktury sprzedaży.

 • Przejrzystość i spójność przygotowanych centralnych rejestrów zakupu i sprzedaży

System Progman Zbiorczy VAT umożliwia zdefiniowanie ujednoliconego słownika towarów i usług wraz ze stawkami VAT dla jednostek podległych.

 • Automatyzacja pracy i oszczędność czasu
  • Obsługa korekt do deklaracji VAT-7: częściowych i zbiorczych.
  • Pobieranie rejestrów zakupu i sprzedaży oraz deklaracji VAT, drogą elektroniczną, od jednostek podległych.
  • Prezentacja Informacji (raport) o złożonych lub nie złożonych przez jednostki częściowych rejestrach i deklaracjach.

 

 • Współpraca z systemami zewnętrznymi poprzez format Jednolitego Pliku Kontrolnego o uzgodnionej strukturze oraz możliwość wysłania zbiorczej deklaracji VAT przez system e-Deklaracje do Urzędu Skarbowego.Materiały do pobrania:

ico-pdf  Ulotka informacyjna

Podstawa prawna

Od 1 stycznia 2017 roku samorządy są zobligowane do wprowadzenia scentralizowanego modelu rozliczeń podatku VAT.

Oznacza to, że jednostki samorządu terytorialnego (JST), jako podatnik VAT, muszą wziąć na siebie obowiązek rozliczania wszystkich transakcji, jakie są realizowane w podległych jednostkach organizacyjnych.* Więcej

 * Ustawa z 5 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1454) wprowadza od 1 stycznia 2017 r. obowiązkową centralizację rozliczeń w JST w zakresie podatku VAT. Nowe przepisy zostały uchwalone w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r., który stwierdził, że jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT.

Zapytanie ofertowe

Skontaktuj się, aby otrzymać ofertę w zakresie wsparcia prac związanych z centralizacją rozliczeń VAT (Pakiet Centralizacja VAT: usługa doradcza + system Progman Zbiorczy VAT)