Opis systemu

Program umożliwia kontrolę pojedynczej jednostki budżetowej w zakresie realizacji zatwierdzonych projektów organizacyjnych i finansowych. Każda podległa jednostka posiada w systemie własną kartotekę ewidencyjną, umożliwiającą bieżące sprawdzanie wysokości planu, stopnia jego realizacji a także poprawności przekazanych sprawozdań budżetowych oraz finansowych.

 

          Zamów demo

Na bazie informacji spływających z jednostek podległych, pracownicy organu prowadzącego mogą podejmować natychmiastowe decyzje finansowe i organizacyjne. Analizy, automatycznie tworzone przez system, dostarczają informacji niezbędnych do właściwego zarządzania finansami podmiotu.

Do głównych funkcji programu należy:

  • przygotowanie zbiorczych sprawozdań finansowych, tj.: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacja o stanie mienia oraz ich eksport do systemu ministerialnego Besti@
  • gromadzenie i zarządzanie informacjami finansowymi zawartymi w sprawozdaniach budżetowych przekazanych przez jednostki organizacyjne. Istnieje możliwość przesłania następujących sprawozdań: Rb-23, Rb-27, Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28, Rb-28S, Rb-34S, Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN, Rb-50, Rb-70, Rb-WSa, Rb-WSb
  • definiowanie okresów sprawozdawczych poprzez określenie terminów nadsyłania sprawozdań oraz parametrów ich przygotowania
  • kontrola merytoryczna danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych przekazanych przez jednostki (sprawozdanie krzyżowe)
  • przekazywanie podległym jednostkom w formie zdalnej informacji z organu prowadzącego o akceptacji sprawozdań lub ich odrzuceniu z powodu błędów formalnych oraz merytorycznych,
  • tworzenie zbiorczych zestawień według wybranych kryteriów na podstawie przesłanych sprawozdań
  • przygotowanie kompletu sprawozdań zbiorczych w układzie tradycyjnym, jak i w formie zadaniowej, a następnie przekazanie ich do RIO za pośrednictwem systemu Besti@
  • zarządzanie planami finansowymi oraz przygotowanie na ich podstawie dokumentów uchwał i decyzji finansowych

Najnowsza aktualizacja

Serwer Firebird

Serwer FireBird 2.5.2 dedykowany dla systemów 32-bitowych (jest to wersja specjalnie przygotowana pod Nasze programy z odpowiednią listą użytkowników i UDF'ami, których nie zawierają standardowe instalacje FireBird).