Opis systemu

Progman iArkusz to wszechstronny system organizacyjny, dedykowany placówkom oświatowym. Jest to internetowe narzędzie pozwalające na sprawne i bezbłędne przygotowanie projektu arkusza organizacyjnego.

Progman iArkusz jest przygotowany na zmiany systemowe Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) w zakresie sporządzania projektu arkusza organizacyjnego, w szczególności: struktury i nazewnictwa szkół oraz ramowych planów nauczania. Wdrożenie systemu w JST, tj. : Progman iArkusz (dla jednostek podległych) i modułu zbiorczego dla organu prowadzącego (Progman Zbiorczy iArkusz >>) zapewnia organom prowadzącym sprawną współpracę z dyrektorami w procesie tworzenia i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych w świetle zmian w systemie edukacji. Więcej >>

 

„Funkcjonalność iArkusza znacznie upraszcza zarządzanie placówką. Jego obsługa jest bardzo intuicyjna, dzięki czemu system jest zrozumiały również dla pracowników mających podstawową wiedzę z zakresu pracy z komputerem”.

Progman iArkusz to system zawierający bazę wszystkich Ramowych Planów Nauczania (RPN) oraz kontrolujący szkolne plany nauczania (SPN), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 roku, w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Co istotne, program jest dostosowany do specyfiki wszystkich typów placówek oświatowych – umożliwia zaprojektowanie arkuszy organizacyjnych różnych rodzajów szkół (w tym semestralnych i muzycznych), przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz jednostek takich jak: bursy, schroniska młodzieżowe, ogniska pracy pozaszkolnej itp.


Program pozwala na bieżącą weryfikację konstrukcji szkolnych planów, polegającą na automatycznym przeliczaniu minimalnego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w cyklu na tygodniowy wymiar zajęć. System monitoruje jednocześnie tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla wszystkich poziomów w danym cyklu nauki. Progman iArkusz zawiera ponadto unikalną ilość gotowych zestawień i wydruków.

Korzyści dla Użytkownika:

 • Oszczędność czasu i nakładu pracy – automatyzacja czynności, takich jak:
  • tworzenie arkusza organizacyjnego na kolejny rok szkolny
  • aktualizacja aneksów
 • Eliminacja błędów i pomyłek – system iArkusz na każdym etapie projektowania informuje o braku zgodności danych w arkuszu
 • Personalizacja  system w zależności od rodzaju placówki oferuje narzędzia specjalnie dopasowane do jej specyfiki oraz działalności
 • Rzetelność – pełna kontrola danych dzięki zastosowaniu mechanizmów blokujących przesyłanie błędnie wypełnionych arkuszy
 • Zgodność z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) – w zakresie zmian w systemie edukacji (Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

Główne zmiany w systemie oświaty

Dnia 11 stycznia 2017 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszono i opublikowano nowe ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe 1). Nowe ustawy wprowadzają szereg zmian w ustroju szkolnym, a jedną z najbardziej rewolucyjnych jest likwidacja gimnazjów i przekształcanie szkół zawodowych w szkoły branżowe.

To niesie za sobą konsekwencje między innymi w postaci konieczności opracowania nowych ramowych planów nauczania, wydłużenia cyklu nauki (8-letnia szkoła podstawowa), przygotowania bilansu zasobów materialnych (majątku) według stanu aktualnego i przyszłego (nowe potrzeby związane ze zmianami, w tym wygaszanie gimnazjów. Progman Majątek Web - czytaj więcej>>).


Progman iArkusz jest przygotowany na zmiany systemowe Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) - wprowadzono:

 

 • Nową nomenklaturę typów szkół; 2)
 • Możliwość uzupełnienia limitów uczniów w oddziałach, jak i w grupach z uwzględnieniem nowych poziomów nauczania w poszczególnych szkołach; 3)
 • Nowe pozycje biblioteki ramowych planów nauczania, które zostaną także włączone do kontroli zgodności danych w arkuszu.
 • Funkcjonalność zapewniającą:
  • łączenie arkuszy szkół w zespoły oraz wydzielanie jednostek z zespołów;
  • wydłużenie cyklu nauki (8 – letnia szkoła podstawowa) oraz możliwość stopniowego wygaszania gimnazjów;
  • uzupełnianie limitów uczniów w oddziałach, jak i w grupach z uwzględnieniem nowych poziomów nauczania w poszczególnych szkołach. 4)


Wdrożenie systemu do przygotowania projektu arkusza organizacyjna na poziomie JST zapewnia szereg korzyści, zarówno dla dyrektorów placówek (Progman iArkusz), jak i dla organu prowadzącego (Progman Zbiorczy iArkusz). Progman Zbiorczy iArkusz umożliwia między innymi: gromadzenie danych dotyczących organizacji i kosztów placówek w jednej bazie danych, szczegółowe przeglądanie pojedynczego arkusza każdej placówki, tworzenie zbiorczych zestawień według wskazanych parametrów oraz dla wybranych jednostek.

Organ prowadzący - Progman Zbiorczy iArkusz >>

1) Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).
2) Nowa struktura szkolnictwa: 8-letnie szkoły podstawowe i 4-letnie licea, 5-letnie technika, 3-letnie branżowe szkoły I stopnia, 3-letnie szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, 2-letnie branżowe szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej.
3) Zmiana wprowadzona w Progman Zbiorczy iArkusz dla organu prowadzącego.
4) W systemie Progman iArkusz.

Oferta

Progman iArkusz