Opis systemu

"W terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli 

w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego." (Karta Nauczyciela)

Funkcje systemu

Progman Baza Analiz Wynagrodzeń Nauczycieli służy do monitorowania średniej struktury zatrudnienia oraz wynagrodzeń nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego.

Program powstał w odpowiedzi na zmiany w Karcie Nauczyciela, dotyczące realizacji art. 30a i 30b. System umożliwia sporządzanie prognoz pozwalających na weryfikację, czy wypłacane w ciągu roku wynagrodzenia osiągają wysokość średnich, o których mowa w art. 30 ust. 3. W przypadku, gdy wynagrodzenia nauczycieli w podziale na stopnie awansu nie osiągają poziomu zagwarantowanego zapisami w Karcie, system automatycznie nalicza kwoty dodatków uzupełniających w podziale na podległe placówki. Dodatkowym atutem systemu jest automatyczne generowanie sprawozdania dla RIO z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w podlegających placówkach oświatowych.

 

Korzyści

Zastosowane w programie sposoby obliczeń są zgodne z przepisami zawartymi w Karcie Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz z zasadami realizacji przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 6, poz. 35).

Baza Analiz Wynagrodzeń Nauczycieli to:

  • Kompleksowa informacja – bieżące monitorowanie średniej struktury zatrudnienia, wynagrodzeń nauczycieli w podziale na stopnie awansu oraz procentu odchylenia średniego miesięcznego wynagrodzenia od kwoty bazowej w każdym miesiącu dla każdej jednostki podległej
  • Lepsza kontrola i porównanie podległych placówek - przekazywanie informacji do jednostek podległych o kwotach dodatków uzupełniających oraz kosztach związanych z ich wypłatą
  • Oszczędność czasu – sprawne zbieranie informacji odnośnie wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli z podległych jednostek oświatowych pozwala skoncentrować się na analizie danych
  • Optymalizacja polityki zatrudnienia – w podległych placówkach
  • Wygoda pracy – dostęp do analiz, raportów, zestawień i prognoz na podstawie zebranych danych płacowych
  • Automatyzacja działań – możliwość tworzenia szeregu raportów uwzględniających aktualne potrzeby, przeznaczone zarówno do użytku wewnętrznego jak i do informacji dla RIO