Opis systemu

Innowacyjny pakiet programów pozwalających na rzetelną analizę i wieloaspektową diagnozę jakości kształcenia w szkołach. Pozwala przejrzyście opisać zarówno tendencje rozwojowe pojedynczej szkoły, jak i zespołu szkół.

Program znacznie ułatwia diagnozę poziomu realizacji zadań oświatowych w aspekcie wyników egzaminów zewnętrznych, co jest odpowiedzią na zmiany w ustawie o systemie oświaty. Dzięki aplikacji pracownicy oświaty mogą skoncentrować się na interpretacji danych, zamiast na ich mozolnym przetwarzaniu.


Progman Analizator Wyników Egzaminów Zewnętrznych to:

 • Statystyczne podsumowanie sesji - import wyników z OKE, zestawienia ilościowe i jakościowe zdających
 • Przejrzysta prezentacja wyników bezwzględnych, średnich i znormalizowanych w formie rozkładów staninowych i rozkładów z licznymi możliwościami sortowania danych
 • Informacja o losach absolwentów oraz lista najlepszych uczniów

Moduły


1. Analizator Wyników Gimnazjalnych powstał w związku z rosnącym zainteresowaniem w zakresie analiz dotyczących wyników egzaminów zewnętrznych.

Analizator Wyników Gimnazjalnych dostarcza kompletne dane dotyczące rozwoju uczniów, poprzez odniesienie znormalizowanych wyników gimnazjalnych do wyników sprawdzianu kompetencji po klasie szóstej szkoły podstawowej. Ponadto, umożliwia on opis surowych wyników gimnazjalnych parametrami jakościowymi i ilościowymi.

2. Analizator Wyników Maturalnych umożliwia statystyczne podsumowanie sesji, opisanie tendencji rozwojowych szkoły oraz diagnozę poziomu realizacji zadań oświatowych w aspekcie wyników egzaminu dojrzałości. Analizator Wyników Maturalnych dostarcza kompletne dane dotyczące rozwoju uczniów (poprzez odniesienie znormalizowanych wyników maturalnych do wyników egzaminu gimnazjalnego).


3. Audyt Nauczycielski - 
usprawnia i obiektywizuje ocenę pracy nauczycieli. Przetworzone uprzednio wyniki maturalne uczniów są zestawiane w postaci szczegółowych raportów analitycznych oraz syntetycznych. Umożliwia badanie efektywności kształcenia z uwzględnieniem realizowanego programu nauczania.


Dla Dyrektora szkoły Audyt Nauczycielski to:

 • Ułatwienie ewaluacji jakości nauczania poszczególnych pedagogów
 • Dodatkowe dane do wykorzystania w systemie motywacyjnym
 • Informacje pomagające planować rozdział godzin w ramach poszczególnych przedmiotów


Dla Nauczyciela Audyt Nauczycielski to:

 • Analiza pracy uwzględniająca nie tylko średnie wyniki, lecz również rozwój wychowanków
 • Zobiektywizowana i wieloaspektowa diagnoza edukacyjna
 • Weryfikacja efektywności i jakości pracy dydaktycznej
 • Opis potencjału uczniów wyrażony efektywnością indywidualną na poziomie gimnazjalnym
 • Import danych z arkusza kalkulacyjnego Excel


4. Analiza Wieloletnia
moduł dostępny dla każdego rodzaju szkoły - pozwala na zestawienie wieloletnich tendencji rozwojowych placówki. Program prezentuje zmiany w kategoriach: ilościowych (m.in. liczba absolwentów, adeptów), diagnostycznych (m.in. średni poziom osiągnięć w ramach umiejętności, bloków przedmiotowych lub sumarycznie) i rozwojowych (m.in stosunek liczby uczniów, którzy rozwinęli się w szkole do wszystkich uczniów).


Dla Dyrektora szkoły Analiza Wieloletnia to:

 • Określenie standardowego poziomu osiągnięć szkoły i realnego celu w kolejnych latach
 • Reagowanie na polach, w których zaobserwowano odstępstwo od wieloletniej normy
 • Diagnozowanie trwale słabych i mocnych stron szkoły w aspekcie wyników egzaminów zewnętrznych uczniów


Możliwości modułu:

 • Wieloletnia analiza osiągnięć w ramach przedmiotów w sesji egzaminacyjnej
 • Wieloletnie porównanie wyników szkoły do średnich krajowych oraz wojewódzkich i powiatowych
 • Wieloletnie zestawienie tendencji adeptów, absolwentów (czy w poszczególnych sferach obserwowany jest trend wznoszący czy malejący)
 • Wieloletnie podsumowanie osiągnięć absolwentów - jak zmieniają się osiągnięcia z poszczególnych przedmiotów w porównaniu z osiągnięciami wszystkich egzaminowanych w kraju
 • Wieloletnia charakterystyka szkoły - podstawowe informacje na temat szkoły w kolejnych latach
 • Zestawienie efektywności nauczycieli w kolejnych latach wg programu nauczania i poziomu egzaminu
 • Wieloletnia charakterystyka osiągnięć efektywności kształcenia w szkole (w ramach części egzaminu i ogólnie)

Gotowy raport

Unikalna i dedykowana publikacja zawierająca kompleksowe zestawienie kilkudziesięciu gotowych raportów do analizy w postaci tabel i wykresów. Oferowana publikacja jest opracowywana na specjalne zamówienie, tj. na podstawie przekazanych przez Państwa indywidualnych wyników osiągniętych przez Państwa absolwentów podczas egzaminów zewnętrznych.

Wszystkie raporty znajdujące się w publikacji są generowane z systemu Progman Analizator Wyników Egzaminów Zewnętrznych. Bez konieczności zakupu rocznej licencji oraz szkolenia umożliwiającego obsługę ww. systemu uzyskują Państwo publikację na płycie CD zawierającą statystyczne podsumowanie sesji, opisanie tendencji rozwojowych swojej szkoły oraz diagnozę poziomu realizacji zadań oświatowych w aspekcie wyników egzaminu zewnętrznego.

 

Raporty to:

 • szybkie, łatwe oraz pełne opracowanie wyników swojej szkoły z minionej sesji egzaminacyjnej, a także średnich osiągnięć na przestrzeni lat
 • analizę pracy swojej szkoły wraz z gotowym materiałem do przedstawienia na Radzie Pedagogicznej, czy podczas wizytacji organu prowadzącego
 • przejrzystą prezentację wyników bezwzględnych, średnich i znormalizowanych (również w odniesieniu do średnich wyników w kraju, województwie lub powiecie)
 • określenie standardowego poziomu osiągnięć szkoły i realnego celu w kolejnych latach
 • lokalizowanie słabych i mocnych stron szkoły w aspekcie wyników egzaminów zewnętrznych
 • odpowiedź na pytanie o efektywność i jakość pracy dydaktycznej
 • opis potencjału uczniów wyrażony efektywnością indywidualną 

 

 

Klienci o Progman Analizator

„W imieniu redakcji Forum Biznesu dodatku do Gazety Prawnej, organizator konkursu Innowacja Roku 2007, serdecznie gratulujemy firmie ProgMan za zdobycie miejsca w finale konkursu. Wyróżnionym przez kapitułę konkursu produktem został program "Analizator Matur".
Maria Leżucha Media Press Konkurs Innowacja Roku 2007
„Program "Analizator Matur" służy nie tylko przetwarzaniu danych wizualizacji analizy (opisy, tabele i wykresy), ale jest ciekawą autorską propozycją metodologii przetwarzania danych surowych do wskaźników względnych (efektywność)(...)”
mgr Ewa Łowkiel Wiceprezydent miasta Gdyni
„Opiniowany system analizy wyników zewnętrznego egzaminu maturalnego („nowej matury”) jest przeznaczony do użytku wewnątrz jednej szkoły, ale może być szerzej wykorzystywany w wybranej sieci szkół, do bezpośrednich porównań osiągnięć dwu lub więcej szkół średnich, gimnazjów i szkół podstawowych.(...)”
prof. zw. dr hab. Bolesław Niemierko