REGULAMIN DO UMOWY AKTUALIZACYJNEJ
z dnia 1 czerwca 2010

§ 1. Definicje
 
 1. Aktualizacja - usługa wprowadzenia modyfikacji w Oprogramowaniu, wynikających w szczególności ze zmian obowiązującego prawa, algorytmów naliczania, zasad prowadzenia rachunkowości lub wprowadzenia nowych funkcji i ulepszeń w Oprogramowaniu.
 2. Wolters Kluwer SA - przedsiębiorca działający pod firmą Wolters Kluwer SA z siedzibą w Gdańsku przy Alei Grunwaldzkiej 163, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000322718, NIP 586-201-01-11, kapitał zakładowy 700.000zł opłacony w całości.
 3. Oprogramowanie - program komputerowy, którego używa Użytkownik na podstawie odrębnej umowy zawartej z Wolters Kluwer SA.
 4. Regulamin - niniejszy regulamin, określający ogólny zakres i warunki świadczenia Usługi.
 5. Umowa Aktualizacyjna - umowa o świadczenie przez Wolters Kluwer SA Aktualizacji dla Użytkownika, zawarta w formie pisemnej.
 6. Użytkownik - podmiot nie będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, który posiada licencje na korzystanie z Oprogramowania.
§2. Umowa Aktualizacyjna
 
 1. Umowa Aktualizacyjna może być zawarta wyłącznie z Użytkownikiem.
 2. Przed zawarciem Umowy Aktualizacyjnej Użytkownik powinien upewnić się czy wybrane opcje Umowy Aktualizacyjnej są zgodne z jego potrzebą i odpowiadają używanemu Oprogramowaniu.
 3. W zakresie wykonywania Umowy Aktualizacyjnej do obowiązków Wolters Kluwer SA należy w szczególności:
  • bieżące uaktualnienia wybranego Oprogramowania,
  • zapewnienie niższych kosztów Aktualizacji w porównaniu do sumy kosztów zakupu poszczególnych Aktualizacji w roku,
  • stałe, zryczałtowane koszty Aktualizacji Oprogramowania,
  • unowocześnianie, optymalizacja kodu, wprowadzanie nowych rozwiązań, zabezpieczeń,
  • rozwój Oprogramowania wraz z rozwojem technologii informatycznych.
 4. Wolters Kluwer SA zapewnia możliwość ściągnięcia Aktualizacji ze strony internetowej www.progman.wolterskluwer.pl 
 5. W zakresie Aktualizacji w wersji VIP Wolters Kluwer SA oferuje opcje ponad wskazany powyżej standard, a w szczególności:
  • stałą zryczałtowaną, maksymalną kwotę za Aktualizację każdego wcześniej zakupionego Oprogramowania,
  • Aktualizację każdego nowo zakupionego Oprogramowania, bez względu na ilość Oprogramowania zakupionego przez Użytkownika,
  • udzielanie dodatkowych opustów w trakcie trwania czasowych promocji produktów dystrybuowanych przez Wolters Kluwer SA.
 6. Aktualizacja w wersji VIP nie dotyczy Oprogramowania: Progman Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, Progman Fundusz Świadczeń Socjalnych, Progman Poradnia P-P, Progman Analizator Matur, Nabór, Progman Kontrola Budżetu, Progman Obowiązek Nauki.
§3. Płatności
 
 1. Rozpoczęcie naliczania opłat następuje od dnia doręczenia do Wolters Kluwer SA podpisanej przez Użytkownika Umowy Aktualizacyjnej.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłat wynikających z Umowy Aktualizacyjnej zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 3. Opłata za każdy miesiąc obowiązywania Umowy Aktualizacyjnej naliczana jest kwartalnie i powiększana o koszty wysyłki określone w Cenniku. Koszty wysyłki nie są doliczane w przypadku wybrania przez Użytkownika opcji Aktualizacji "online" umożliwiającej pobranie Aktualizacji w formie elektronicznej.
 4. Opłaty określone w Umowie Aktualizacyjnej są corocznie (z dniem 01 stycznia) waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w porzednim roku kalendarzowym powiększonym o 1,5%.
 5. W przypadku nieotrzymania faktury VAT za okres rozliczeniowy, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt w Dziale Obsługi Klienta Wolters Kluwer SA.
 6. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT.
 7. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek Wolters Kluwer SA.
§4. Rozwiązanie Umowy Aktualizacyjnej
 
 1. Umowa Aktualizacyjna jest zawarta na czas określony 3 lat.
 2. Umowa Aktualizacyjna może być rozwiązana przez którąkolwiek ze Stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, wyłącznie w formie pisemnej, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Wolters Kluwer SA może rozwiązać Umowę Aktualizacyjną ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Umowy lub Cennika, a w szczególności:
  • opóźnienia w regulowaniu opłat na rzecz Wolters Kluwer SA przez okres dłuższy niż 30 dni od dnia płatności określonego na fakturze VAT,
  • udostępniania Oprogramowania osobom trzecim.
§5. Postanowienia końcowe
 
 1. Podpisanie Umowy Aktualizacyjnej jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów Regulaminu, chyba że w Umowie Aktualizacyjnej zapisano inaczej.
 2. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.