Opis systemu

 

Pakiet Progman iUczniowie to nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie internetowe, oparte na wspólnej bazie danych, usprawniające gromadzenie, przechowywanie oraz zarządzanie informacją o uczniach. 

Korzyści dla dyrektora

System iUczniowie pozwala nadzorować proces dydaktyczny w placówce, między innymi poprzez ewidencję przeprowadzonych w szkole obserwacji i kontroli dziennika. Zadaniem programu jest również monitorowanie poprawności oraz systematyczności prowadzenia dzienników przez nauczycieli.

iUczniowie to ponadto kontrola stopnia realizacji założonych programów nauczania i rozkładu materiałów. Program dostarcza indywidualnej analizy wyników nauczania dla każdego ucznia oraz analizy zbiorczej, co pozwala identyfikować najzdolniejsze klasy oraz dzieci z najwyższym potencjałem. Automatycznie tworzone zestawienia oraz statystyki umożliwiają łatwe i szybkie przygotowanie materiałów na rady plenarne oraz pedagogiczne.

Korzyści dla sekretarza

iSekretariat, będący integralną częścią pakietu iUczniowie, gromadzi kompletne dane o wszystkich uczniach uczęszczających do szkoły, w tym dzieci niebędących uczniami, ale należących do jej obwodu. Moduł Kontrola Obowiązku Szkolnego, wchodzący w skład programu, zwalnia z konieczności ręcznego prowadzenia księgi uczniów oraz księgi ewidencji dzieci i młodzieży.

Program pozwala przygotować i wydrukować legitymacje szkolne (zgodne z aktualnie obowiązującym wzorem) na podstawie istniejącej bazy danych uczniów. Pozwala to uniknąć żmudnego ręcznego ich wypisywania, zapewniając jednocześnie całkowitą eliminację ewentualnych pomyłek. W pełni automatyczna promocja uczniów do następnej klasy w dużym stopniu odciąża pracowników w intensywnym okresie podsumowania roku szkolnego. Z kolei funkcja kontroli wpłat uczniów pozwala na bardziej efektywną pieczę nad finansami szkoły.


Korzyści dla nauczyciela

Wpisywanie wyników w nauce w postaci oceny tradycyjnej, punktowej lub opisowej. Kontrola frekwencji. Możliwość wprowadzania tematów zajęć lekcyjnych. Szybkie przygotowywanie kompletnych informacji o ocenach i frekwencji na spotkania z rodzicami.

Automatyczna prezentacja wymaganych danych w postaci różnego rodzaju statystyk i zestawień miesięcznych, semestralnych oraz rocznych. Bieżąca komunikacja z rodzicami za pomocą panelu dla rodziców oraz znajdujący się w systemie komunikator.


Korzyści dla pedagoga szkolnego

System iDziennik zapewnia pedagogom szkolnym dostęp do informacji o rodzicach, uwagach, frekwencji oraz o osiągnięciach każdego ucznia. Prowadzenie bieżącej współpracy z wychowawcą danego ucznia aktywnie wspiera realizację celów związanych z przeciwdziałaniem potencjalnych zagrożeń.

Korzyści dla rodzica

Stały i bezpłatny kontakt ze szkołą to najważniejszy z punktu widzenia rodzica atut pakietu iUczniowie. Możliwość bieżącego monitorowania ocen, uwag i frekwencji swojego dziecka. Bieżący dostęp do szeregu szczegółowych informacji dotyczących osiągnięć dziecka stanowią dodatkową funkcjonalność iDziennika.

Program zapewnia również możliwość elastycznego reagowania na nieprawidłowości w nauce, postawie oraz zachowaniu dziecka dzięki mechanizmom zapewniającym bezpośrednią komunikację na linii: szkoła – dom.

Korzyści dla uczniów

Uczniowie korzystając z funkcjonalności iDziennika, mogą na bieżąco sprawdzać uzyskane oceny i frekwencję oraz przeglądać archiwum ocen i frekwencji z poprzednich semestrów. Mają ponadto dostęp do informacji dotyczących: szkolnych i klasowych ogłoszeń, planowanych sprawdzianów i kartkówek oraz zadań domowych z poszczególnych przedmiotów.