Opis systemu

Progman iDziennik posiada pełną funkcjonalność tradycyjnego dziennika i zgodność z wymogami Rozporządzenia MEN, w zakresie prowadzenia elektronicznej formy dziennika lekcyjnego w szkołach (między innymi: oceny, obecności, frekwencja).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku, program zapewnia rodzicom bezpłatny dostęp do informacji w nim zawartych, co zdecydowanie usprawnia komunikację pomiędzy szkołą a rodzicami. Progman iDziennik zapewnia pełną funkcjonalność systemu, zarówno w miejscu pracy jak i na komputerze prywatnym (po uprzednim zalogowaniu się), a także w przypadku korzystania z urządzenia mobilnego.

Korzyści dla Dyrektora Szkoły:

 • Efektywny nadzór - procesu dydaktycznego w swojej placówce
 • Wygoda użytkowania - stały dostęp do wyników nauczania każdego ucznia lub klasy
 • Bieżące monitorowanie – kontrola stopnia prowadzenia dzienników przez wychowawców, realizacji założonych programów nauczania i rozkładu materiałów
 • Wygoda użytkowania - łatwe i szybkie przygotowanie materiałów na rady plenarne i pedagogiczne (statystyki i zestawienia zbiorcze)
 • Zgodność z polityką bezpieczeństwa GIODO
 • Możliwość wydrukowania dziennika w całości w wersji papierowej, odbywa się to automatycznie
 • Rozliczanie godzin ponadwymiarowych według dowolnie zdefiniowanych okresów
 • Monitorowanie naliczonych godzin ponadwymiarowych
 • Automatyczne przygotowanie zestawienia godzin ponadwymiarowych wszystkich nauczycieli z uwzględnieniem wybranych kryteriów
 • Generowanie zestawień i statystyk pozwalających na dokonanie analizy powodów i skutków nieobecności nauczycieli
 • Przygotowanie zestawienia nadgodzin stałych oraz zastępstw płatnych za dowolny okres do działu płac

 

 

Dyrektorze!

Zobacz, jak krok po kroku wprowadzić nasz dziennik

elektroniczny do swojej placówki: 

 

progman wykresy7

 

Materiały do pobrania:

ico-pdf  Plakat informacyjny dla nauczyciela

ico-pdf  Plakat informacyjny dla rodzica

Korzyści dla Nauczyciela:

 • Pełna funkcjonalność systemu w przypadku korzystania z urządzenia mobilnego
 • Elastyczność - stosowanie oceny tradycyjnej, punktowej lub opisowej według własnego uznania, dostosowanie wartości ocen do obowiązującego w szkole WSO
 • Systematyzacja wystawiania oceny z zachowania - dzięki możliwości zdefiniowania bazy uwag (również w wartościach punktowych), zgodnie z przyjętymi w placówce zasadami
 • Przejrzystość informacji - automatyczna prezentacja wymaganych danych w postaci różnego rodzaju statystyk i zestawień miesięcznych, semestralnych oraz rocznych
 • Oszczędność czasu – automatyczne generowanie informacji o ocenach i frekwencji na zebrania z rodzicami
 • Bieżąca komunikacja - z rodzicami za pomocą wewnętrznego komunikatora
 • Łatwość obsługi - dostosowanie systemu do różnego poziomu zaawansowania znajomości obsługi komputera
 • Możliwość edytowania tylko i wyłącznie swoich zajęć lekcyjnych
 • Bieżące monitorowanie godzin zastępstw doraźnych oraz rodzajów ich odpłatności
 • Comiesięczne, automatyczne naliczenie godzin zastępstw doraźnych na podstawie danych zaewidencjonowanych w systemie iDziennik
 • Automatyczne przekazanie zestawienia zrealizowanych godzin zastępstw dyrektorowi szkoły

Korzyści dla Rodzica:

 • Bezpłatny dostęp do informacji w nim zawartych (brak opłat za korzystanie) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r.
 • Pełna i aktualna informacja - bieżące monitorowanie ocen, uwag i frekwencji swojego dziecka
 • Możliwość reagowania na nieprawidłowości w nauce, postawie oraz zachowaniu dziecka, dzięki mechanizmom zapewniającym bezpośrednią komunikację na linii: szkoła-dom
 • Uzyskanie bieżących informacji w zakresie planu zajęć swojego dziecka i jego ewentualnych zmianach, planowanych sprawdzianach, wycieczkach, czy też ważnych wydarzeniach szkolnych

Korzyści dla Pedagoga:

 • Dostęp do informacji o rodzicach, uwagach, frekwencji oraz o osiągnięciach każdego ucznia
 • Prowadzenie bieżącej współpracy z wychowawcą danego ucznia w celu przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom
 • Bieżące monitorowanie ocen i frekwencji na zajęciach
 • Możliwość zapoznania się z archiwum ocen i frekwencji z poprzednich semestrów
 • Bieżący dostęp do szkolnych i klasowych ogłoszeń