Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło szereg ważnych zmian w ustroju szkolnym, a jedną z najbardziej rewolucyjnych jest likwidacja gimnazjów i przekształcanie szkół zawodowych w branżowe. 

To niesie ze sobą konsekwencje m.in. w postaci konieczności opracowania nowych ramowych planów nauczania, wydłużenia cyklu nauki (ośmioletnia szkoła podstawowa), przygotowania bilansu zasobów materialnych (majątku) według stanu aktualnego i przyszłego (nowe potrzeby związane ze zmianami, w tym z wygaszaniem gimnazjów).

Przedstawiamy systemy linii Progman, które pomogą Państwu usprawnić proces wdrażania tych zmian.

Systemy linii Progman są przygotowane na zmiany systemowe Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie sporządzania projektu arkusza organizacyjnego oraz zarządzania majątkiem szkół.

 

schemat reforma

 

Przygotowanie arkusza organizacyjnego
Progman iArkusz zapewnia przygotowanie projektu arkusza organizacyjnego każdego typu placówki oświatowej, tworzenie aneksów oraz kontrolę danych, przy zastosowaniu mechanizmów blokujących przesyłanie błędnie wypełnionych arkuszy do organu prowadzącego. System Progman iArkusz uwzględnia wymagania MEN w świetle zmian w ustroju szkolnym, takie jak:


Wdrożenie systemu do przygotowania projektu arkusza organizacyjnego na poziomie jednostki samorządu terytorialnego zapewnia szereg korzyści, zarówno dla dyrektorów placówek (Progman iArkusz), jak i organu prowadzącego (Progman Zbiorczy iArkusz).

Progman Zbiorczy iArkusz umożliwia m.in. gromadzenie danych dotyczących organizacji i kosztów placówek w jednej bazie danych, szczegółowe przeglądanie pojedynczego arkusza każdej placówki i tworzenie zbiorczych zestawień.

Więcej informacji o Progman iArkusz >

Gospodarowanie mieniem
Progman Majątek Web (w wersji Premium) zapewnia kontrolę stanu i kondycji majątku szkół, a tym samym właściwe zabezpieczenie go w okresie zmian w systemie edukacji oświaty, w szczególności w sytuacjach przekształcania i likwidacji placówek oświatowych. Progman Majątek Web jest przygotowany na zmiany systemowe MEN, dzięki takim funkcjonalnościom jak: 

Więcej informacji o Progman Majątek Web >


W numerze marcowym Dyrektora Szkoły polecamy między innymi artykuły:

a) zarządzania majątkiem (Ocalić dorobek gimnazjów, Bogdan Bugdalski);
b) przygotowania arkusza organizacyjnego w świetle nowych przepisów (Arkusz organizacji pracy, Michał Łyszczarz).


1) Ośmioletnie szkoły podstawowe, czteroletnie licea, pięcioletnie technika, trzyletnie branżowe szkoły I stopnia, trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy, dwuletnie branżowe szkoły II stopnia oraz szkoły policealne.