Systemy linii Progman GOTOWE na Jednolity Plik Kontrolny (JPK).

JPK to nowy, ujednolicony format uporządkowania danych przekazywanych przez podatników na potrzeby sprawozdawczości podatkowej i rachunkowej z zastosowaniem użytkowanego oprogramowania finansowo-księgowego.

Systemy linii Progman: Rozrachunki, Finanse i Magazyn zapewniają automatyzację procesu przygotowania plików JPK oraz ich elektronicznej wysyłki do organu podatkowego. Przygotowane i przesyłane pliki, z wymienionych systemów linii Progman, są zgodne z aktualnym stanem prawnym i schematem JPK (struktury logiczne, format pliku xml). Wolters Kluwer na bieżąco dostosowuje ww. systemy linii Progman do wymagań technicznych określanych przez Ministerstwo Finansów, w szczególności w zakresie sposobu przekazywania danych. Przygotowanie i wysyłanie JPK z systemów linii Progman. Sprawdź>>

jpk-schemat

Dowiedz się więcej:


Wprowadzenie przekazywania takich danych w formacie JPK ma umożliwić organom podatkowym łatwiejsze kontrolowanie ksiąg podatkowych prowadzonych w formie elektronicznej, a w konsekwencji zapewnić skrócenie czasu wykonywania kontroli. Bez formatu JPK analiza danych przekazywanych przez podatników w formatach elektronicznych (np. jako pliki PDF) była żmudna, wymagająca znacznych nakładów czasu i pracy.

 
Obowiązek przekazywania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego


Z dniem 1 lipca 2016 r. wszedł w życie m.in. przepis art. 193a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.). Stanowi on, że w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą. To właśnie dane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 o.p., stanowią tzw. Jednolity Plik Kontrolny.

Struktura logiczna w postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Struktury logiczne JPK obejmują 7 struktur:

1. księgi rachunkowe,
2. wyciągi bankowe,
3. magazyn,
4. ewidencje zakupów i sprzedaży VAT
5. faktury VAT,
6. podatkowa księga przychodów i rozchodów,
7. ewidencja przychodów.

Każda ze struktur obejmuje swoim zakresem dane identyfikujące podatnika, jego system księgowy oraz producenta oprogramowania, za pomocą którego wytworzono JPK. Pliki JPK przygotowywane są w formie plików XML.

Terminy

 

Dowiedz się więcej:
Generowanie JPK z systemów linii Progman >>